Yönetmelik, Standardizasyon ve Belgelendirme


Mar 25, 2024

Bir ulusal yönetmelik, bir Avrupa Birliği (AB) yönetmeliği, bir AB direktifi veya bir standart arasındaki farkı biliyor musunuz? Ya da Avrupa yönetmeliklerinin nasıl kanun haline getirildiğini? ISO ve CEN arasındaki farkı biliyor musunuz? Zorunlu ve gönüllü uyumluluk arasında veya belgelendirme ve standardizasyonun birlikte nasıl çalıştığı konusunda kafası karışanlar için makalemiz tam size göre. Eurovent Belgelendirme, düzenleme, standardizasyon ve belgelendirmenin arka planını, Avrupa standartlarının sektör üzerindeki etkisini ve uyumluluğu kanıtlamak için şeffaf, doğrulanmış ürün verileri sağlamada belgelendirmenin rolünü açıklamak için hazırdır.

Yönetmelik

Yönetmelik nedir? 

Yönetmelik, hükümet gibi bir yönetim makamı veya Avrupa Komisyonu gibi bir düzenleyici kurum tarafından çıkarılan bir kural veya yönergedir. Yönetmelikler, yasama organları tarafından kabul edilen yasaları uygulamak, yasaların nasıl uygulanacağı konusunda ayrıntılı rehberlik sağlamak ve bireylerin, kuruluşların veya işletmelerin belirli bir yetki alanı içinde uyması gereken gereklilikleri belirlemek için kullanılır.

Avrupa Birliği içindeki ülkeler için çeşitli düzenleme biçimleri vardır. Bunlar şunları içerir:

Ulusal düzenlemeler: AB üye ülkeleri tarafından çıkarılan kanunlar, kurallar ve yönetmelikler. Her üye devletin kendi hukuk sistemi ve kendi sınırları içinde mevzuat çıkarma yetkisi vardır. Ulusal düzenlemeler sadece ilgili üye devletin sınırları içerisinde geçerlidir. Bu nedenle, bu düzenlemeler AB içinde bir ülkeden diğerine farklılık gösterebilir.

AB düzenlemeleri: AB kurumları (Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi) tarafından kabul edilen ve tüm üye ülkelerde doğrudan uygulanabilen yasal olarak bağlayıcı düzenlemelerdir. AB yönetmelikleri yayınlandıktan sonra derhal yasal etkiye sahiptir. Özellikle ticaret, rekabet ve tüketicinin korunması gibi yeknesaklığın çok önemli olduğu alanlarda, AB genelinde yasaların tutarlılığını ve uyumunu sağlamak üzere tasarlanmışlardır.

AB direktifleri (Yeni Yaklaşım Direktifleri): AB tarafından çıkarılan ve üye devletler tarafından ulaşılması gereken belirli hedefleri ortaya koyan yasama tasarrufları. Direktifler yayınlandıktan sonra üye devletlerde doğrudan yasal etkiye sahip değildir. Ancak, üye devletlerin direktifleri belirli bir zaman dilimi içinde ulusal yasalarına dahil etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, üye devletler bu hedefleri kendi iç hukuk sistemlerine nasıl uygulayacakları konusunda bir miktar esnekliğe sahiptir. Direktifler genellikle AB'nin üye ülkeler arasında yasaları veya politikaları uyumlaştırmaya çalıştığı alanlarda kullanılırken, aynı zamanda ulusal koşullara bazı uyarlamalara da izin verir.

Avrupa'da satılan HVAC ve soğutma ürünleri söz konusu olduğunda, üreticiler ürünlerini piyasaya sürmek için ilgili tüm yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak zorundadır. Ürünler ulusal yönetmeliklere, AB yönetmeliklerine, Yeni Yaklaşım Direktiflerine tabi olabilir ve bazıları enerji etiketleme gerekliliklerine de tabi olacaktır. Bazı yönetmelikler yalnızca kendi kendine beyanı gerektirirken, diğerleri üreticiden bağımsız olarak onaylanmış bir laboratuvar tarafından test edilmesini veya fabrika üretim kontrolü için onaylanmış bir kuruluşun müdahalesini gerektirebilir.

Yönetmelikler, yönetmeliklere uygunluğu izlemekten sorumlu devlet kurumları tarafından uygulanır. Eurovent'in çift yönlü konut havalandırma üniteleri için Endüstri Tavsiyesi'nin 2. bölümünde yasal bağlam hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Standartlaştırma

Standart nedir?

Standart, ürünler, hizmetler veya uygulamalar için kılavuz ilkeler ve teknik veya niteliksel gereklilikler sağlamayı amaçlayan bir referans çerçevesidir. Standartlar genel menfaatlere hizmet etmek üzere oluşturulur ve piyasa katılımcılarının inisiyatifiyle hayata geçirilir.

Standartlar, temsil ettikleri kuruluşların - ister üreticiler, distribütörler, alıcılar, kullanıcılar, ticaret birlikleri, tüketiciler veya düzenleyiciler olsun - ihtiyaçlarının farkında olan, seçtikleri alandaki uzmanların bilgisine dayanır. Standartlar esasen endüstri ve paydaşları tarafından, geliştirilmesinde rol alan aktörler arasında rızaya dayalı ortak üretim ve işbirliğinin bir sonucu olarak oluşturulur. 

Standartların çoğunluğu gönüllülük esasına dayanır, zorunlu değildir. Yönetmeliklerde belirtilen temel gerekliliklerin ötesine geçerler. Bu nedenle, herhangi bir kuruluş ilgili standartlara uyabilir veya uymayabilir, ancak uyanlar en iyi uygulamayı takip ediyor olacaktır.

Avrupa standartları

En yaygın olarak ISO ve CEN standartlarını duyacaksınız.

 • ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) uluslararası standartları kapsar.
 • CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) Avrupa standartlarını kapsar.

CEN, Avrupa standartları olarak adlandırılan gönüllü teknik standartlar geliştirerek AB tarafından belirlenen hedeflere katkıda bulunur. Bunlar aşağıdakileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır:

 • Uluslararası ticaret ve rekabet
 • Çalışanların ve tüketicilerin güvenliği
 • Posta, demiryolları, karayolu ağları, enerji, su ve diğer kaynakların taşınması vb. dahil olmak üzere ağların birlikte çalışabilirliği (sinerji)
 • Çevresel koruma
 • Araştırma ve geliştirme programları
 • Piyasalara ve kamu finansmanına erişim koşulları.

"Uyumlaştırılmış" Avrupa standartları olarak adlandırılan çok sayıda standart da piyasa katılımcılarının tabi oldukları Avrupa mevzuatını ürün veya hizmetlerine uygulamalarına imkan vermektedir.

Avrupa standartları, bunları ulusal standartlar olarak yayan CEN'in ulusal üyelerinin koleksiyonlarına aynı şekilde dahil edilmelidir. Bazı durumlarda, Avrupa standartları, Avrupa Komisyonu tarafından CEN'e verilen bir standardizasyon yetkisinin eşlik ettiği Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde kullanılır. Bu direktifler, ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için yerine getirmesi gereken temel gereklilikleri belirler. Bununla birlikte, bir ürünün belirli Avrupa standartlarına ("uyumlaştırılmış standartlar" olarak bilinir) uygun olduğu gösterilirse, otomatik olarak söz konusu direktiflerde yer alan temel gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir. Uyumlaştırılmış standartlara ABRG'de de atıfta bulunulur ve her bir standardın hangi direktife uygun olduğu belirtilir.

Bu standart temelli süreç ek düzenlemeleri önler ve teknolojik yenilikleri kısıtlamaz.

Belgelendirme

Belgelendirme nedir?

Belgelendirme, ürün performanslarını test eder ve değerlendirir. Üçüncü taraf sertifikasyonu, bağımsız olarak doğrulanmış veriler aracılığıyla, belirtilen ve gerçek ürün performansı arasındaki farklılık riskini ortadan kaldırır. 

Belgelendirme programları, daha sonra sahada/pazarda beklenti ve ihtiyaçlarını ifade edebilecek olan tüm paydaşlarla uzlaşı yoluyla geliştirilir. Koşullara bağlı olarak, belgelendirme gönüllü veya zorunlu olabilir. 

Zorunlu ürün belgelendirmesi belirli ürünler için kanunen gereklidir. İlgili yönetmeliklerde belirtilen asgari gereklilikleri karşılamalarını sağlar, böylece piyasaya sürülebilirler. 

Gönüllü ürün belgelendirmesi yasal olarak zorunlu değildir ancak üreticiler tarafından ürünlerinin kalite, performans veya çevresel niteliklerini göstermek için takip edilir. Gönüllü belgelendirme, piyasadaki ürünleri asgari yasal gerekliliklerin ötesine geçerek farklılaştırır. Çok sayıda gönüllü üçüncü taraf belgelendirme programı mevcuttur, ancak hepsinin eşit olmadığı unutulmamalıdır. 

Eurovent sertifikalı ürünler nasıldır?

Avrupa'da satılan HVAC ve soğutma ürünlerinin %74'ünün Eurovent sertifikalı olduğunu biliyor muydunuz? Eurovent tarafından test edilen ürünler, (iklim bölgesine bağlı olarak) Avrupa ve uluslararası standartlara dayanan ortak bir dizi kriter altında değerlendirilir. Tüm ürünler, dünyanın neresinde üretilirse üretilsin, sıkı, adil ve aynı sertifikasyon sürecinden geçer.

Eurovent teklifinin anahtarı, sertifikasyonun gönüllü olması ve satın alınamamasıdır. Eurovent sertifikalı ürünler, sertifika alabilmek için bir dizi kontrol noktasından geçmelidir. Aşağıdakileri içeren son teknoloji değerlendirme protokolleri kullanılmaktadır:

 • Bağımsız laboratuvar testleri
 • Fabrika denetimleri
 • Seçim yazılımı kontrolleri
 • Fabrikadan verilen ürün numunesi
 • Piyasadan ürün alımı (mümkün olduğunda)
 • Ürün ailesine göre çaprazlanan veri tutarlılığı algoritmaları
 • Ayrıca, standartların yüksek kalmasını sağlamak için çoğu ürün yıllık gözetim izlemesine tabi tutulur.

Eurovent belgelendirme sürecinde tarafsızlık esastır, çünkü üreticiler ve laboratuvarlar doğrudan temas halinde değildir ve bu da süreci herhangi bir önyargıdan uzak tutar. Ayrıca, test edilen ürünler üretim hattından, fabrika stoğundan veya satış noktasından alınabilir. Örnekleme kurallarının amacı ürünlerin temsili olmasını sağlamaktır.  

Eurovent'in kapsamlı kabul ve takip değerlendirmeleri (yıllık ve devam eden), bağımsız laboratuvarlarda (ISO 17 025 akreditasyonlu) testleri, denetimleri (üretim tesislerinin), yazılım doğrulamalarını ve ayrıca kötüye kullanımı önlemek için katılımcıların, başvuru sahiplerinin ve lisans sahibi olmayan üreticilerin iletişim ortamlarının izlenmesini içerir. 

Bu değerleme işlemleri, özellikle açıklanan verilerin güvenilirliği konusunda piyasa güvenini güçlendirmeyi ve risk ile belirsizlik düzeyini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu, daha sıkı AB / uluslararası standartlara uygunluğu kanıtladığı için tüketici güvenini artırır. Eurovent sertifikasyonu bir ürünün doğruluğunu ortaya çıkararak sektör paydaşları arasında güven oluşturur.

Sertifikasyonun ek faydalarından bazıları şunlardır:

 • Uluslararası olarak uygulanan kalite kontrolleri ile şeffaf, doğru, evrensel olarak anlaşılan performans verilerine erişim
 • Sertifikasyon verileri ücretsiz sertifikalı ürün rehberi aracılığıyla serbestçe erişilebilir, güncel ve dijitalleştirilmiştir 
 • Veriler farklı veritabanlarına da aktarılabilir/dağıtılabilir 
 • Sertifikasyon, ürünlerin aynı kurallarla karşılaştırılmasına olanak tanıyan ve rekabeti adil hale getiren bağımsız ve tarafsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından verilir
 • Sertifikasyon kaliteyi korur. Performans veya kalitedeki herhangi bir düşüş, en iyi ihtimalle sertifikalı verilerde bir değişikliğe veya en kötü ihtimalle ürün sertifikasyonunun kaldırılmasına neden olacaktır
 • Ayrıca Eurovent Certita Certification, Cofrac tarafından 5-0517 akreditasyon numarasıyla tanınan akredite bir belgelendirme kuruluşudur. Akreditasyon kapsamı www.cofrac.fr adresinde mevcuttur. Bu, belirlenen kurallara uygunluk garantisi sunar.

Sonuç

Standardizasyon, mallar, hizmetler ve süreçler için en iyi uygulamaları ve sinerjileri belirler; bunlar uluslararası düzeyde ve CEN örneğinde olduğu gibi, tek pazarda ticareti mümkün kılmak için AB üye ülkeleri genelinde çoğaltılabilir. Bu da ağır yönetmelikler uygulamak zorunda kalmadan kalite, güvenlik ve güvenilirliği artırır. Aynı şekilde belgelendirme, ürünleri Avrupa standartlarına göre test etmek ve değerlendirmek için güçlü ve tarafsız bir süreç yaratır. Bu nedenle sektör profesyonelleri, alıcılar, son kullanıcılar ve diğer sektör paydaşları, sertifikalı ürünlerin sadece Avrupa standartlarına değil, aynı zamanda tüm üretici iddialarına da ulaştığına güvenebilirler.

Sertifikalı ürünleri şimdi arayın

Avrupa Standartları hakkında daha fazla bilgi edinin